erc20 balance

usage:
  ctc erc20 balance ERC20_ADDRESS WALLET_ADDRESS [options]

description:
  output an ERC20 balance

examples:
  ctc erc20 balance 0x956f47f50a910163d8bf957cf5846d573e7f87ca 0x9928e4046d7c6513326ccea028cd3e7a91c7590a
  ctc erc20 balance 0x956f47f50a910163d8bf957cf5846d573e7f87ca 0x9928e4046d7c6513326ccea028cd3e7a91c7590a --raw
  ctc erc20 balance 0x956f47f50a910163d8bf957cf5846d573e7f87ca 0x9928e4046d7c6513326ccea028cd3e7a91c7590a --block 
14000000

arguments:
  ERC20_ADDRESS   address of ERC20 token
  WALLET_ADDRESS  address of wallet
  --block BLOCK   block number
  --raw       whether to normalize balance by ERC20 decimals